Condicions Generals de Contractació

 

1. OBJECTE

Aquestes condicions generals de contractació (en el successiu, les "Condicions Generals") tenen per objecte regular la compravenda "on-line" (en el successiu, el "Servei") de productes (en el successiu “els Productes”) posats a la venda al públic per l’empresa ATLASPORT MONTEROSA, SLU (en endavant, “ATLASPORT MONTEROSA”) mitjançant el lloc web "https://www.monterosasport.com/” (en el successiu, la " Plataforma").

Les Condicions Generals completen i desenvolupen, sempre i quan no s’hi oposin, els termes i condicions establerts, si s’escau, per cadascun dels Productes seleccionats i posteriorment detallats en cada una de les ordres de compra electrònica respecte a cada producte seleccionat (en el successiu, “l’Ordre de Compra”) executades pels usuaris de la Plataforma (en el successiu, conjuntament els "Clients", i individualment el "Client"), i els termes i condicions establerts en cadascuna de les confirmacions d’ATLASPORT MONTEROSA a cada Ordre de Compra (en el successiu, la “Confirmació de Compra”).[U41] 

 

2. ADHESIÓ A LES CONDICIONS GENERALS

Preguem als Clients d’ATLASPORT MONTEROSA que llegeixin atentament les Condicions Generals, atès que el compliment i l’enviament de l’Ordre de Compra, implica la plena adhesió sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals.

En cas que el Client no estigués d’acord amb les Condicions Generals i/o amb la Política de Privadesa i de Cookies d’ATLASPORT MONTEROSA, aquest no ha d’adquirir els Productes.

 

3. ÚS DE LA PLATAFORMA

1. El Client declara ésser major d’edat i disposar de la capacitat legal necessària per a vincular-se mitjançant aquest acord, i utilitzar aquesta Plataforma de conformitat amb les Condicions Generals i la Política de Privadesa i de Cookies, que entén i reconeix en la seva totalitat.

2. En accedir a la Plataforma, realitzar comandes de Productes i, amb caràcter general, contractar el Servei, el Client assumeix les obligacions següents:

a)      Fer ús de la Plataforma i utilitzar el Servei d’acord amb la legislació andorrana vigent aplicable en la matèria.

b)      No realitzar cap Ordre de Compra per part de persones menors de 18 anys.

c)      No contravenir els drets de propietat, els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic d’ATLASPORT MONTEROSA, dels seus proveïdors o d’altres tercers.

d)      No realitzar cap Ordre de Compra falsa o fraudulenta. En cas que ATLASPORT MONTEROSA pogués advertir que el Client està realitzant comandes falses o fraudulentes, ATLASPORT MONTEROSA es reserva el dret d’anular la comanda de què es tracti i d’informar a les autoritats pertinents.

e)      Proporcionar de forma veraç a ATLASPORT MONTEROSA la seva direcció de correu electrònic i altres dades de caràcter personal i de contacte que puguin ser requerides per ATLASPORT MONTEROSA, així com les dades relatives a la seva targeta de crèdit i/o dèbit segons la situació. I, en cas que es produeixin modificacions en les mateixes, comunicar-ho a ATLASPORT MONTEROSA per telèfon trucant al +376 660 608 o enviant un correu electrònic a la direcció administració@interlinkand.com.[U42] 

f)       Fer ús de la Plataforma únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

3. Mitjançant aquesta Plataforma, ATLASPORT MONTEROSA ofereix un servei de gestió que permet al Client comprar els Productes que seleccioni. Una compravenda en aquesta Plataforma significa que el Client realitza una Ordre de Compra a ATLASPORT MONTEROSA per a adquirir els Productes, el que implica una obligació de pagament i ha de ser confirmada per ATLASPORT MONTEROSA.  

 

4. INFORMACIÓ PRÉVIA A LA CONTRATACIÓ

 

D’acord amb l’establert en la legislació andorrana vigent en matèria de protecció als consumidors i de contractació en l’espai digital, ATLASPORT MONTEROSA informa al Client que:

1. Els tràmits per a subscriure el contracte de compravenda dels Productes són, de forma consecutiva, els següents:

a)      El Client haurà de seleccionar l’opció de “Comprar” que apareix a la pàgina dels Productes que prèviament hagi seleccionat.

b)      Un cop el Client hagi seleccionat els Productes que desitja comprar, aquests s’hauran afegit a la seva cistella de compra.

c)      Per tramitar l’Ordre de Compra, el Client haurà de fer clic, de forma consecutiva, a les opcions de (i) "Cistella de compra ", (ii) "Finalitzar compra" i, un cop seguides les indicacions que apareguin a la Plataforma, (iii) "Pagar". [U43] 

d)      El Client haurà d’enregistrar-se seguint les indicacions de la plataforma i facilitant les dades sol·licitades durant el procés (com ara, els seu nom, adreça, correu electrònic i seleccionar una contrasenya), i finalment activar el seu compte.[U44] 

e)      El Client haurà de comprovar l’exactitud de la informació de l’Ordre de Compra i les dades de la seva comanda. Un cop realitzat aquest pas, el Client haurà de seleccionar l’opció “He llegit i accepto els Termes i Condicions d’aquesta web ”, [U45] i finalment seleccionar l’opció “Pagar”.

f)       El Client haurà d’introduir les dades de la seva targeta de crèdit i/o dèbit que li sol·liciti ATLASPORT MONTEROSA, en cas de seleccionar l’opció de pagament per targeta de crèdit.

g)      A continuació, el Client haurà de fer clic a l’opció "Autoritzar pagament".

h)      Un cop el Client rebi la Confirmació de Compra i/o factura, s’entendrà formalitzat el contracte de compravenda dels Productes.[U46] 

3. El contracte de compravenda (és a dir, els diferents documents que el conformen, com ara, entre d’altres possibles, les Condicions Generals, la Política de Privadesa i de Cookies, l’Ordre de Compra i la Confirmació de Compra) es formalitzaran en català castellà o anglès, [U47] segons l’idioma seleccionat pel Client.

4. El Client podrà identificar errors en la introducció de les seves dades en l’Ordre de Compra un cop rebuda per correu electrònic. Per a corregir un error en la introducció de les seves dades un cop realitzada l’Ordre de Compra, el Client, de seguida que hagi identificat l’error, haurà de connectar-se al seu perfil a la Plataforma i realitzar les modificacions que s’escaiguin.

5. La documentació, dades i informació relatives a cada contracte de compravenda seran conservats d’acord amb l’establert en la Política de Privadesa d’ATLASPORT MONTEROSA.

 

5. INVITACIÓ A CONTRACTAR

La informació continguda en les Condicions Generals i en la Plataforma, en general, no és constitutiva d’una oferta de venda per part d’ATLASPORT MONTEROSA, sinó una invitació al Client per a adquirir, en el seu cas, els Productes.

No existirà cap contracte de compravenda entre ATLASPORT MONTEROSA i el Client en relació amb cap Producte fins que l’Ordre de Compra hagi sigut expressament acceptada per ATLASPORT MONTEROSA, mitjançant l’enviament de la Confirmació de Compra. Per tant, la formalització del contracte de compravenda entre el Client i ATLASPORT MONTEROSA es produirà quan ATLASPORT MONTEROSA enviï al Client la Confirmació de Compra.[U48] 

En cas que l’Ordre de Compra no sigui acceptada per ATLASPORT MONTEROSA, i se li hagués carregat algun import a la targeta de crèdit del Client, aquest li serà immediatament reintegrat en la seva totalitat sense cap recàrrec.

 

6. ORDRES DE COMPRA

Les Ordres de Compra únicament es cursaran electrònicament mitjançant la Plataforma per mitjà dels procediments electrònics que s’hi estableixin.

Per l’anterior, el Client haurà d’haver proporcionat i complimentat correctament i íntegrament totes i cadascuna de les dades sol·licitades per ATLASPORT MONTEROSA com a obligatòries.

Un cop ATLASPORT MONTEROSA hagi confirmat l’Ordre de Compra, i el pagament s’hagi realitzat amb èxit, ATLASPORT MONTEROSA remetrà al Client la Confirmació de Compra  [U49] a la direcció de correu electrònic indicada a l’Ordre de Compra.

Per tant, com ja s’ha indicat, el contracte de compravenda d’un Producte entre el Client i ATLASPORT MONTEROSA quedarà formalitzat únicament un cop ATLASPORT MONTEROSA enviï la Confirmació de Compra al Client. Sense perjudici de l’anterior, el client podrà sol·licitar expressament la factura relativa a l’Ordre de Compra de què es tracti enviant un correu electrònic a l’adreça administracio@monterosasport.com. [U410] 

Tanmateix, en el supòsit que en el moment de la recepció d’una Ordre de Compra succeeixi algun problema amb el pagament durant el termini establert de 7 dies naturals, [U411] ATLASPORT MONTEROSA informarà d’aquest fet al Client mitjançant correu electrònic i aquest podrà intentar dur a terme novament la compra del Producte de què es tracti i en les condicions que li siguin indicades.

 

7. DISPONIBILITAT

Totes les Ordres de Compra estan subjectes a la disponibilitat dels Productes de què es tracti.

En el supòsit que en el moment de recepció d’una Ordre de Compra no hi hagués disponibilitat dels Productes objecte de la referida Ordre de Compra, de conformitat amb la legislació andorrana vigent en matèria de comerç i de protecció dels consumidors, ATLASPORT MONTEROSA ha d’informar al Client d’aquesta circumstància, que té dret a recuperar les sumes satisfetes, com a màxim, en el termini de trenta (30) dies.

 

8. PREU I FORMA DE PAGAMENT

1. Preu

El preu final complet dels Productes seleccionats per a la seva compra es mostrarà al Client, amb el corresponent desglossament, un cop hagi seleccionat el Producte que decideixi comprar, i abans de que el Client quedi vinculat per cap contracte o obligació de pagament. El dit preu inclourà el preu de tots els Productes seleccionats incloent les despeses d’enviament, si s’escau,  així com les taxes que siguin d’aplicació.

2. Forma de pagament

El preu es pagarà exclusivament mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit[U412]  VISA i MASTERCARD exclusivament i transferència.

El pagament es realitzarà a través d’un servei de pagament en línia TPV VIRTUAL al qual redirigirà la mateixa Plataforma un cop completats tots els passos i el Client hagi seleccionat l’opció “Autoritzar Pagament”.

El servei de pagament mitjançant targeta de crèdit serà directament proporcionat per l’entitat emissora i, en el seu cas, l’entitat de crèdit corresponent. El càrrec a la seva targeta de crèdit serà simultani a l’enviament de la Confirmació de Compra i/o factura.

ATLASPORT MONTEROSA exclou tota responsabilitat en relació amb la vulneració per part de tercers de la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades pel Client amb ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit quan dites vulneracions escapin del seu control, en la mesura en que el tractament de dita informació i dades no es trobi exclusivament sota el control d’ATLASPORT MONTEROSA.

Quan l’import d’una compra sigui carregat de forma fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació del càrrec sempre i quan s’hagi procedit a l’anul·lació en virtut del que estableixin les condicions de l’entitat emissora i/o de l’entitat de crèdit responsable de la targeta de crèdit, i en el seu cas de les assegurances relatives a la targeta de crèdit. En aquest cas, les corresponents anotacions d’endeutament i reemborsament als comptes d’ATLASPORT MONTEROSA i del titular s’efectuaran amb la major brevetat possible. No obstant això, si la compra l’hagués, efectivament, realitzat el titular de la targeta de crèdit i, per tant, aquest hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, el Client quedarà obligat davant d’ATLASPORT MONTEROSA al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

3. Despeses i impostos

1. Les despeses de condicionament, embalatge i enviament, si s’escau, dels Productes adquirits, així com, en el seu cas, els impostos que siguin d’aplicació, seran a càrrec del Client, qui haurà de pagar-los juntament amb els preus dels Productes.

Els dits imports s’indicaran clarament en la Plataforma i seran inclosos en el total a liquidar pel Client, tant en el moment d’efectuar l’Ordre de Compra com en la Confirmació de Compra i/o la factura.

 

9. ENTREGA

1. Termini

La Comanda pot ser enviada a l’adreça que el Client especifiqui [EP13] o bé recollida a les instal·lacions de ATLASPORT MONTEROSA a l’adreça Av. Meritxell, 130 AD500 ANDORRA LA VELLA dins el termini[U414]  de preparació del Producte establert degudament a la Confirmació de Compra, sent aquest en qualsevol cas, com a màxim trenta (30) dies a comptar de l’enviament de la confirmació de compra. ATLASPORT MONTEROSA enviarà un correu electrònic i/o SMS avisant al Client que el Producte ja ha estat entregat al servei de missatgeria o bé que ja està disponible per recollir a les instal·lacions d’ATLASPORT MONTEROSA, així com els horaris d’obertura del mateix.

2. Transmissió de riscos

L’entrega es realitzarà mitjançant la posada a disposició del Producte per ATLASPORT MONTEROSA al Client a l’adreça especificada a l’Ordre de Compra [EP15] o bé amb la recollida a les instal·lacions d’ATLASPORT MONTEROSA.

El Client assumeix els riscos d’eventuals deterioraments, menyscabaments o danys al Producte i pèrdua del mateix, des del moment en que el Producte s’hagi posat a la seva disposició de conformitat amb aquesta clàusula.

S’entendrà que s’ha produït la "posada a disposició" del Producte al Client en el moment de firmar la recepció d’aquest en la direcció d’entrega convinguda indicada a l’Ordre de Compra. [EP16] En el cas que el Client hagi sol·licitat a l’Ordre de Compra recollir el Producte a les instal·lacions d’ATLASPORT MONTEROSA s’entendrà que s’ha produït la “posada a disposició” del Producte al Client en el moment de firmar la recepció d’aquest a les instal·lacions d’ATLASPORT MONTEROSA. Per al lliurament del Producte serà imprescindible la presentació de la Confirmació de Compra i/o factura corresponent.

Si el Client no rep la seva comanda al domicili degudament indicat a l’Ordre de Compra en el termini abans indicat[EP17] , o bé l’avís de recollida del Producte a les instal·lacions de ATLASPORT MONTEROSA, el Client pot posar-se en contacte amb ATLASPORT MONTEROSA mitjançant el telèfon +376 660 608 o la direcció de correu electrònic administracio@monterosasport.com.[U418] 

3. Impossibilitat d’entrega

Si després de tres (3) intents [U419] resultes impossible efectuar l’entrega del Producte per no trobar-se ningú a la direcció indicada pel Client a l’Ordre de Compra, ATLASPORT MONTEROSA, o un tercer per compte de ATLASPORT MONTEROSA, deixarà una nota al Client indicant-li on es troba la seva comanda i que haurà de fer per recollir-la.[EP20] 

En cas de que transcorregut el termini d’entrega establert segons el tipus d’enviament seleccionat, i posteriorment a la impossibilitat d’entrega establerta a l’apartat anterior, si la comanda no ha estat recollida pel Client a la direcció indicada per ATLASPORT MONTEROSA, o pel tercer per compte d’ATLASPORT MONTEROSA, per causa no imputable a ATLASPORT MONTEROSA o al tercer que actuï per compte seu, es considerarà que el Client ha exercit el dret de desistiment que l’assisteix de conformitat amb la clàusula 10 d’aquestes Condicions Generals.

Tota entrega d’un Producte a la direcció designada pel Client a l’Ordre de Compra, s’entendrà correctament efectuada. En cas que el Client cometés un error a l’especificar les seves dades a l’Ordre de Compra, el Client podrà modificar les dites dades d’acord amb l’establert a la clàusula 4 de les Condicions Generals. Si la dada modificada és la direcció on el Client ha sol·licitat que se li entregui el Producte, sempre que aquest no s’hagi enviat encara, el referit enviament es realitzarà a la nova direcció indicada. En cas contrari, el Client haurà d’esperar a que l’entrega es faci efectiva, a la direcció correcta, essent a càrrec del Client totes les despeses ocasionades pel seu error, les quals en el seu cas li seran repercutides per ATLASPORT MONTEROSA.[EP21] 

4. Alliberació de la responsabilitat d’entrega del Producte

ATLASPORT MONTEROSA quedarà alliberada del compliment de la seva obligació d’entrega conforme aquestes Condicions Generals, en els supòsits següents:

a)      Impagament total o parcial per part del Client.

b)      Omissió o inexactitud de les informacions que, de conformitat amb les Condicions Generals, el Client ha de facilitar a l’Ordre de Compra.

c)      Després d’un termini de 30 dies [U422] sense que el Client hagi recollit la seva Comanda a les instal·lacions d’ATLASPORT MONTEROSA.

d)      D’altra banda i de conformitat amb l’establert més endavant en aquestes Condicions generals, en cas de causa de força major l’obligació d’entrega del Producte quedarà en suspens i ATLASPORT MONTEROSA es posarà en contacte amb el Client a efectes de procedir a l’entrega del Producte el més aviat possible, un cop hagi finalitzat la causa de força major.

 

10. DRET DE DESISTIMIENT DE PRODUCTES ADQUIRITS ONLINE

1. Termini per a l’exercici del dret de desistiment

De conformitat amb la legislació andorrana vigent en matèria de comerç i de protecció dels consumidors, el Client podrà desistir lliurement del contracte de compravenda del Producte en el termini de set (7) dies hàbils a comptar de la data de lliurament del Producte. La data del resguard acreditativa de l’entrega servirà a efectes de còmput del referit termini de set (7) dies hàbils.[U423] 

2. Forma d’exercici

L’exercici del dret de desistiment no estarà subjecte a cap formalitat d’indicació de motius, essent suficient que s’acrediti en qualsevol forma admesa en Dret.

L’exercici del dret de desistiment per part del Client no implicarà la imposició de penalitat alguna, sense perjudici que les despeses d’enviament per la devolució del Producte seran a càrrec del Client, rebutjant-se les devolucions a ports a pagar a destinació.

Amb la finalitat de facilitar i agilitzar els tràmits corresponents, el Client podrà completar el ,[U424] i enviar-lo per correu juntament amb una impressió de la Confirmació de Compra abans de la finalització del referit termini de set (7) dies hàbils a la direcció que s’indiqui en el dit document.

El document de desistiment (o, en el seu cas, aquell altre document pel qual el Client exerciti el dret de desistiment aquí previst) s’haurà de remetre a la direcció que figura en el dit document juntament amb (i) el Producte en la seva condició i embalatge original o, en cas de que no disposi de l’embalatge original, degut i correctament embalat pel Client, i (ii) la copia impresa de la Confirmació de Compra i/o factura que en el seu moment hagués expedit ATLASPORT MONTEROSA a favor del Client.

ATLASPORT MONTEROSA comprovarà el bon estat dels Productes en general. Tanmateix, el Productes no poden haver estat utilitzats i, si s’escau, mantenir la seva etiqueta original.

Els riscos de pèrdua, deteriorament, menyscabament o dany dels Productes als quals es refereixi el desistiment son a càrrec del Client fins a l’entrega d’aquests a ATLASPORT MONTEROSA.

En qualsevol cas, correspon al Client provar que ha exercit el seu dret de desistiment en temps i forma.

3. Reemborsament en cas de desistiment

ATLASPORT MONTEROSA reemborsarà al Client l’import satisfet inicialment per aquest en concepte de preu del Producte i impostos aplicables en un termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar del dia següent en el que ATLASPORT MONTEROSA hagués rebut el Producte. El reemborsament tindrà lloc mitjançant abonament a (i) la seva targeta de crèdit des de la qual el Client hagués realitzat la compra, o (ii) el seu compte bancari  segons el tipus de pagament escollit pel Client.[U425] 

En el cas de que els Productes retornats tinguessin algun desperfecte imputable al Client i, en conseqüència, s’hagués produït una disminució del valor del bé, el Client haurà d’indemnitzar a ATLASPORT MONTEROSA l’import corresponent a tals desperfectes, deduint ATLASPORT MONTEROSA dit import del que hauria de reemborsar al Client com a conseqüència del desistiment.

No s’admetrà la devolució de Productes que hagin sigut  utilitzats, oberts o malmesos. En cas que la devolució no sigui admesa per ATLASPORT MONTEROSA, els Productes seran emmagatzemats i posats a disposició del Client per a que aquest els reculli a les instal·lacions d’ATLASPORT MONTEROSA en el termini de 30 dies [U426] a comptar de la comunicació per part de ATLASPORT MONTEROSA al Client de que aquest no accepta la devolució dels Productes.

4. Excepcions al dret de desistiment

Excepcionalment, el dret de desistiment no serà d’aplicació a aquells productes, que per la seva naturalesa, no poden ser restituïts -per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat des precintats un cop lliurats- o poden deteriorar-se o caducar-se amb rapidesa i aquells que hagin estat confeccionats seguint instruccions del Client o personalitzats.

 

11.  DEVOLUCIONS DE PRODUCTES ADQUIRITS ONLINE DEFECTUOSOS O QUE NO RESPONEN A LES ESPECIFICACIONS DE L’ORDRE DE COMPRA

El Client haurà de verificar en el moment de l’entrega del Producte, que aquest no presenta defecte a primera vista i s’ajusta al previst en la seva Ordre de Compra.

En cas que el Client identifiqui que el Producte adquirit presenta defectes o no s’ajusta al previst en la seva Ordre de Compra  ho haurà de posar en coneixement d’ATLASPORT MONTEROSA en el moment de la seva recepció per a procedir a la seva esmena.

ATLASPORT MONTEROSA indicarà al Client com procedir per a la devolució del Producte i enviarà al seu domicili un missatger per a recollir el Producte en els 14 dies [U427] següents a que el Client s’hagi posat en contacte amb ATLASPORT MONTEROSA.

ATLASPORT MONTEROSA examinarà detingudament el Producte retornat i comunicarà al Client per telèfon o correu electrònic, en un termini raonable, si procedeix (a) la seva substitució o (b) la seva devolució al Client, previ pagament pel Client de les despeses de recollida del Producte en el domicili identificat per aquest. Tanmateix, en el supòsit b, serà a càrrec del Client el pagament de les despeses per la nova entrega del Producte per no presentar defectes o respondre correctament a las especificacions de l’Ordre de Compra.

La devolució o substitució del Producte s’efectuarà amb la major brevetat i, en qualsevol cas, en els 7 dies [U428] naturals següents a la data en la qual ATLASPORT MONTEROSA truqui al Client o li envií un correu electrònic confirmant o rebutjant que es dugui a terme la substitució del Producte.

 

12. COMUNICACIONS

1. Ordres de Compra i serveis post-venda

Tota comunicació entre el Client i ATLASPORT MONTEROSA relativa a una Ordre de Compra determinada o a un servei post-venda podrà realitzar-se per correu ordinari o correu electrònic, o per telèfon.

A efectes de comunicacions per correu ordinari, correu electrònic o telèfon ATLASPORT MONTEROSA designa les següents direccions:

Correu ordinari: Av. Meritxell, 130 AD500 ANDORRA LA VELLA

E-mail: administracio@monterosasport.com

Telèfon: +376 660 608

La direcció del Client a efectes de comunicacions serà la que en cada cas aquest designi a l’Ordre de Compra, o la que consti després de que el Client hagi modificat tal direcció d’acord amb l’establert en aquestes Condicions Generals.

 

2. Reclamacions i altres comunicacions

El Client podrà presentar les seves reclamacions i realitzar qualsevol altra comunicació por correu ordinari o correu electrònic, a les direccions establertes en la clàusula 12.1 anterior. Així mateix, el Client podrà presentar de manera presencial a l’edifici del Prat del Rull situat al Camí de la Grau, 4a planta, a la parròquia d’Andorra la Vella (Principat d’Andorra) les seves reclamacions a la Unitat de Comerç i Consum del Govern d’Andorra, mitjançant el següent formulari: http://www.comerc.ad/images/stories/PDFs/reclamacio_consum.pdf, o de forma online mitjançant el següent enllaç https://www.comerc.ad/reclamacions/?id=ca.

 

13. RESPONSABILITAT

1. Responsabilitat

Llevat de que es disposi expressament el contrari en la legislació andorrana vigent, la responsabilitat d’ATLASPORT MONTEROSA en relació amb qualsevol Producte adquirit a la Plataforma es limitarà al preu de compra del referit producte.

ATLASPORT MONTEROSA no respondrà pels danys indirectes causats al Client, ni del lucre cessant.

Tanmateix, queden garantits tots els drets que la legislació andorrana vigent garanteixi als consumidors.

2. Força major

En casos de força major, ATLASPORT MONTEROSA no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de l’incompliment de les Condicions Generals i, en particular, del retard en l’entrega d’un Producte.

Les Causes de força major inclouen, entre altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable d’ATLASPORT MONTEROSA o del Client, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les aturades generals o sectorials que afectin a l’entrega dels Productes, tancaments patronals, incendis o robatoris a les instal·lacions d’ATLASPORT MONTEROSA que afectin als Productes, desordres polítics, econòmics o altres situacions d’inestabilitat que afectin a la seguretat i la impossibilitat d’utilitzar, per qualsevol raó, per ATLASPORT MONTEROSA el lliurament del Producte al Client.

 

14. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les clàusules d’aquestes Condicions Generals o alguna disposició dels termes i condicions establerts per a cadascun dels Productes seleccionats, fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per la dita declaració de nul·litat.

 

15. MODIFICACIÓ

Aquestes Condicions Generals podran ésser modificades per ATLASPORT MONTEROSA. És responsabilitat del Client llegir-les periòdicament, atès que les Condicions Generals vigents en el moment de l’accés a la Plataforma o en el moment de la celebració del contracte de compravenda, seran les que resultin aplicables.

 

16. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació andorrana i estan subjectes a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans. No obstant això, les disposicions establertes en aquesta clàusula no afectaran als drets que com a consumidor reconeix al Client la legislació vigent.


Product added to compare.